Neuralgie trigeminu

Neuralgie trigeminu se projevuje epizodami ostrých šlehavých bolestí jedné poloviny obličeje. Bolesti obvykle přicházejí náhle, trvají několik sekund až minut a rychle odezní. Onemocnění se rozvíjí na podkladě útlaku či špatné funkce trojklanného nervu (nervus trigeminus), který je zodpovědný za citlivost v obličeji a správnou funkci žvýkacích svalů.

Pokud máte neuralgii trigeminu, léčebný postup závisí na příčině onemocnění a tíži klinických obtíží. Léčba obvykle začíná pravidelným podáváním léků proti bolesti. Při selhání této léčby přichází na řadu léčba neurochirurgická (obstřik periferních nervů, perkutánní rhizolýza Gasserského ganglia, mikrovaskulární dekomprese, stereotaktické ozáření).

Naše pracoviště je jedno z mála specializovaných pracovišť v rámci ČR, které provádí celé spektrum léčebných výkonů a pomůže vám vybrat ten nejvhodnější  pro vás.

Co je to neuralgie trigeminu?

Neuralgie trigeminu je onemocnění nejčastěji způsobené útlakem trojklanného nervu drobnou mozkovou tepnou a méně často nádorem mozku. Vzácnější příčinou je poškození dráhy trojklanného nervu, které může nastat při roztroušené skleróze.

Mezi nejčastější příznaky patří:

  • epizody ostré šlehavé bolesti jedné poloviny obličeje
  • bolesti obvykle trvají několik sekund, opakují se i několikrát za den
  • velmi často navazují na tzv. vyvolávající moment, ten může být u každého pacienta jiný (čištění zubů, česání, žvýkání atd.)
  • není přítomna trvalá bolest
  • není přítomna svalová slabost ani snížení citlivost v obličeji

Jaká vyšetření potřebujete?

Před první návštěvou u nás na neurochirurgii je vhodné absolvovat:

  • neurologické vyšetření vč. konzervativního terapeutického postupu (farmakologická léčba)
  • magnetickou rezonanci mozku
  • v některých případech i stomatologické vyšetření

Farmakologická terapie

Konzervativní terapie spadá do oboru neurologie. Nejčastěji jsou pacientům předepisovány následující léky: karbamazepin, fenytoin, amitriptylin, gabapentin, oxakarbazepin a lamotrigin.

Obstřik periferních nervů

Pokud je bolest lokalizována pouze v jedné části obličeje, je možné provést lokální obstřik nervu (např. n. supraorbitalis, n. supratrochlearis, n. infraorbitalis, n. mentalis).

Perkutánní rhizolýza ganglion trigeminale Gasseri

V sedaci je z oblasti zevně od koutku úst zavedena pod kontrolou rentgenu či CT jehla do oblasti ganglia trojklaného nervu a zde je provedena aplikace glycerolu (event. balonková mikrokomprese či radiofrekvenční ablace).

Mezi nejčastější komplikace patří mírné snížení citlivosti v obličeji a pocit mravenčení v obličeji.

Mikrovaskulární dekomprese

Tento výkon je možné provést pouze u pacientů, u nichž prokážeme útlak trojklanného nervu drobnou tepnou mozku (obvykle a. cerebellaris superior).

Operace probíhá v celkové anestezii. Operační přístup se nachází za uchem, zde je obvykle nutné vyholit přibližně 3 cm široký pruh vlasů. Výhodou jizvy ve vlasaté části hlavy je příznivý kosmetický efekt a minimální viditelnost.

Během operace prostupujeme mostomozečkovým koutem a následně vypreparujeme trojklanný nerv a odálíme od něj drobnou tepnu, která způsobuje jeho útlak.

Mezi nejčastější komplikace patří únik mozkomíšního moku, prodloužené hojení rány či ranná infekce.

Stereotaktické ozáření

Jedná se o velmi přesně cílené ozáření maléhu úseku trojklanného nervu pomocí Kybernetického nože či Leksellova gama nože. Výkon se provádím ambulantně, trvá obvykle 30-40 minut a je zcela nebolestivý. Po dobu ozařování je hlava pacienta fixována maskou.

Mezi nejčastější komplikace patří mírné snížení citlivosti v obličeji a pocit mravenčení v obličeji.

Jak probíhá další léčení?

Pacienti jsou v pravidelných intervalech sledováni na neurochirurgické ambulanci a současně u ošetřujícího neurologa. Léky proti bolesti se zpravidla nevysazují ihned po neurochirurgickém výkonu. Jejich vysazení je možné dle individuálního efektu léčby přibližně za 1-3 měsíce.

Odkazy

Neurosurg

Wikipedie

Mayo clinic

© 2021
Neurochirurgická
a neuroonkologická
klinika ÚVN