Gliomy – primární nádory z mozkové tkáně

Gliomy jsou nejčastějšími nádory ze skupiny primárních mozkových nádorů postihující hlavně dospělé. Vyrůstají přímo z buněk tvořících mozkovou tkáň. Většinou se jedná o zhoubné nádory, jejichž růst není ohraničený a nádor tak často prorůstá do okolní zdravé mozkové tkáně. Mohou být příčinou řady obtíží od bolestí hlavy, přes záchvaty až po neurologické poruchy. Pokud se u Vás objeví gliom, nejčastěji doporučujeme jeho chirurgické odstranění bez zbytečného odkladu. Existují však i výjimky. Vždy je však nezbytné, aby Vás pravidelně sledoval neurochirurg. Často Vám bude doporučena následná léčba chemoterapií a/nebo radioterapií, která je vedena onkologem. 

Co jsou to gliomy?

Gliomy jsou skupinou nádorů vyrůstajících přímo z mozkové tkáně. Většinou rostou zhoubně, prorůstají do okolní zdravé mozkové tkáně a nemají tedy jasné ohraničení. Existuje také typ nezhoubného ohraničeného gliomu, který je však vzácnější a vyskytuje se nejčastěji u dětí a mladých lidí. 

Gliomy obecně dělíme na dvě základní skupiny, které se od sebe liší stupněm závažnosti a odlišným léčebným postupem:

 • nízkostupňové gliomy – gliom prvního a druhého stupně
 • vysokostupňové gliomy – gliom třetího a čtvrtého stupně.

Součástí vyšetřování a plánování léčby je nejprve nezbytné určení správného typu gliomu. Většinou jsme schopni zhruba určit typ gliomu už z nálezu na magnetické rezonanci. Nicméně pouze podrobným vyšetřením vzorku nádoru získaným při operaci dostaneme důležitou informaci o schopnosti nádoru růst a šířit se do okolí. Také podle těchto výsledků můžeme lépe předpovědět účinnost chemoterapie a/nebo radioterapie.

Z čeho vznikají gliomy?

Mozková tkáň se skládá z různých buněk, které se liší vzhledem i funkcí. Nervové buňky – neurony – jsou zodpovědné za vysílání a přijímání elektrických či chemických signálů. Aby mohly správně fungovat, jsou obklopeny podpůrnými buňkami – gliemi, kterých rozlišujeme několik typů (astrocyty, oligodendroglie aj.). 

Za normálního stavu v prostředí mozkové tkáně funguje rovnováha. Ta může být narušena právě na úrovni podpůrné buňky, pokud dojde ke změně v její genetické výbavě. Tyto změny mohou zapříčinit nádorové bujení a vznik gliomu.

Podle toho, z jakých typů podpůrných buněk se nádor skládá, rozlišujeme:

 • astrocytomy – nejčastější primární mozkové nádory (je jich téměř polovina), mohou být ve čtyřech základních stupních od nezhoubné varianty (tzv. pilocytární astrocytom, první stupeň) až po nejvíce zhoubnou formu (glioblastom, čtvrtý stupeň)
 • oligodendrogliomy – častěji než jiné nádory se projevují záchvatem, mají obecně lepší prognózu než astrocytomy

Gliomy

Proč vznikají gliomy?

V současné době neznáme jasnou příčinu a rizikové faktory vzniku gliomu. Není tedy možné jim předcházet. Jedná se o získané onemocnění, kdy ze stále nejasného důvodu dojde ke změnám v genetické informaci buňky a ta se začne nekontrolovatelně dělit. Až na vzácné výjimky se však tyto nádory v rodinách nedědí a k jejich vzniku dojde až v průběhu života.

Kdy máme podezření na gliom?

Na gliom můžeme pomýšlet až po provedení magnetické rezonance, na které uvidíme nežádoucí tkáň uvnitř mozku. Provedení magnetické rezonance by mělo následovat, pokud se u Vás objeví:

 • nezvyklé bolesti hlavy, které jste dříve nepozoroval/a nebo se postupně zhoršují
 • nevysvětlitelná nevolnost či zvracení 
 • zhoršení zraku
 • snížení nebo ztráta citlivosti nebo hybnosti ruky/nohy/obličeje
 • závratě a potíže s rovnováhou
 • potíže s vyjadřováním, zmatenost a také změny chování
 • epileptický záchvat, zvláště pokud jste se nikdy netrpěl/a epilepsií.

V případě, že se u Vás vyskytne jakýkoli výše zmíněný problém, jistě navštivte svého lékaře.

Jaká vyšetření Vás čekají?

Abychom mohli potvrdit, že se u Vás vyskytl gliom, potřebujeme provést některá vyšetření:

 • nejprve Vás čeká pohovor s lékařem, který provede základní a neurologické vyšetření
 • někdy bude potřeba oční vyšetření – zvýšení tlaku v hlavě z důvodu nádoru může být rozpoznatelné na očním pozadí
 • zobrazení mozku pomocí magnetické rezonance
 • vyšetření vzorku nádoru pod mikroskopem – vzorek odebereme v rámci tzv. biopsie (ta může proběhnout současně s chirurgickým odstraněním nádoru)

Jaké jsou možnosti léčby?

Léčbu plánujeme pro každého pacienta individuálně. Abychom pro Vás vybrali správnou léčbu, potřebujeme znát typ gliomu, který se u Vás objevil. Plán léčby gliomů zahrnuje operaci, po které může a nemusí následovat další léčba chemoterapií a/nebo radioterapií.

Kdy volíme operaci?

Pokud u Vás vznikne gliom, je operace základem léčbyOperace proběhne bez zbytečného odkladu, pokud máte gliom vyššího stupně než prvního. Operaci také neodkládáme v případě nepříznivého umístění gliomu prvního stupně, kde utlačuje důležité struktury. V jiném případě můžeme operaci tohoto nezhoubného nádoru odložit.

Operace

Cílem operace je odstranit co nejvíce nádoru a při zachování co největší bezpečnosti. Někdy proto musíme část nádoru ponechat, abychom Vás nevystavovali přílišnému riziku. Je nezbytné, aby byl přínos operace větší než její možná rizika (odkaz na komplikace operace v souboru Mozkové nádory).

K samotnému nádoru se dostaneme pouze odklopením malé části lebky (tzv. kraniotomií). Vzniklou kostní ploténku pak před ukončením operace vrátíme na původní místo.

Pro co největší bezpečnost operace a její přínos používáme řadu moderních technologií:

 • Výhodou našeho pracoviště je přítomnost magnetické rezonance vedle operačního sálu. Díky ní můžeme v průběhu operace zjistit, kolik nádoru jsme již odstranili. Pokud uvidíme zbytek nádoru, můžeme ho rovnou odstranit. 
 • Dále používáme moderní navigační techniku, díky které se můžeme lépe orientovat uvnitř mozku. Tato technika nám také umožní přesně umístit operační přístup a co nejméně Vás zatížit.
 • Pokud máte nádor vyššího stupně, dáme Vám vypít malé množství speciálního roztoku bez chuti a zápachu pár hodin před operací. V průběhu operace pak nádorovou tkáň a její okraje lépe rozeznáme po přepnutí operačního mikroskopu do modré části spektra.
 • Dále využíváme speciální nástroj, který elektricky stimuluje důležité oblasti v mozku (např. oblasti pro hybnost). Pokud se nádor vyskytuje v těchto místech, stimulace výrazně snižuje riziko jejich poškození včasným varováním operatéra.
 • Pokud se u Vás vyskytne nádor v blízkosti centra řeči, jediná možnost jak snížit riziko jejího poškození je operace při vědomí (tzv. awake operace). Nejprve budete v kontaktu s logopedem, který Vás na operaci připraví. Ten si s Vámi bude během operace povídat a bude kontrolovat, jestli se Vám nehorší řeč. Logoped tak operatéra může včas zadržet.

Můžete mít gliom, který není vhodný k velké operaci (je příliš velký, v neoperovatelném místě, máte jiná závažná onemocnění). V těchto případech můžeme provést malou operaci (tzv. biopsii), kdy z drobného otvoru v lebce odebereme malý vzorek nádoru na mikroskopické vyšetření. Na základě výsledků Vám vybereme nejvhodnější typ léčby.

Kdy je nezbytná další léčba?

Pokud máte gliom prvního stupně, stačí k Vašemu vyléčení operace s jeho odstraněním. Pokud máte gliom, který prorůstá do zdravé mozkové tkáně (gliom druhého až čtvrtého stupně), nemůžeme ho zcela odstranit pomocí operace.

 • U gliomů třetího a čtvrtého stupně Vám vždy doporučíme další léčbu chemoterapií a/nebo radioterapií. 
 • Pokud se u Vás vyskytne gliom druhého stupně, rozhodujeme o Vaší další léčbě na základě řady informací. Důležitý je přesný výsledek vyšetření odebraného vzorku nádoru, jak byl původně nádor velký a také kolik jsme ho odstranili při operaci.

Další léčbu chemoterapií a/nebo radioterapií Vám doporučíme, abychom co nejvíce oddálili návrat nádoru. Pokud u Vás není doporučena operace, může být radioterapie a/nebo chemoterapie hlavní léčbou.

Radioterapie

Při radioterapii se používají rentgenové paprsky, které zabíjí nádorové buňky. Paprsky přesně cílí na místo, kde je riziko nového růstu nádoru. Radioterapii často kombinujeme s chemoterapií u agresivnějších nádorů. 

Chemoterapie

Při chemoterapii se používají léky, které zabíjí nádorové buňky. Budete užívat buď tablety, nebo je budete dostávat formou kapačky. Chemoterapii pro lepší efekt často kombinujeme s radioterapií u agresivnějších nádorů.

Podpůrná léčba

Podpůrná neboli paliativní péče je velmi důležitá. Bude Vám poskytnuta pro lepší zvládání obtíží spojených s náročnou léčbou, kterou podstupujete. Cílem je ulevit od bolestí a zmírnit obtíže spojené se samotným nádorem. Odborník na paliativní péči pomáhá nejen Vám, ale i Vašim blízkým.

Kontroly

Po operaci Vás budeme pravidelně sledovat v naší neurochirurgické ambulanci. Před každou návštěvou provedeme magnetickou rezonanci mozku.

 • Pokud jste po operaci gliomu prvního stupně a nálezy na magnetické rezonanci jsou příznivé, postupně prodlužujeme intervaly kontrol.
 • Pokud jste po operaci gliomu vyššího stupně, kontroly na ambulanci budou pravidelně v intervalu několika měsíců (běžně 4-6 měsíců v závislosti na závažnosti nádoru).

Postup po operaci

Výsledek mikroskopického vyšetření vzorku odebraného při operaci dostaneme do týdne až deseti dní po operaci. Poté se sejdeme s dalšími odborníky na mozkové nádory na semináři, kde probereme Váš případ a vybereme nejvhodnější léčebný a sledovací postup. Doporučení Vám poté obratem sdělíme.

Pokud je Vám doporučena další léčba po operaci (chemoterapie a/nebo radioterapie), domluvíme Vám návštěvu na pracovišti, které je nejblíže Vašemu bydlišti.

Odkazy

Wikipedie

Mayo Clinic

Neurosurg

© 2021
Neurochirurgická
a neuroonkologická
klinika ÚVN