MUDr.Ing. Martin Häckel, CSc.

MUDr.Ing. Martin Häckel, CSc.

Lékař Neurochirurgické kliniky

Motto
Práce má smysl.

Po dokončení studií na Fakultě všeobecného lékařství v Praze v roce 1989 jsem nastoupil na Neurochirurgické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a po deseti letech praxe a získání specializačních atestací jsem nastoupil na Neurochirurgickou kliniku v ÚVN Praha. Vstoupil jsem do AČR, kde jsem sloužil až do roku 2013, řadu let v pozici zástupce přednosty kliniky. Cílil jsem své zájmy nejprve po celé šíři oboru, později hlavně na problematiku vrozených vývojových vad a spinální neurochirurgii. Od roku 2003 podnes pracuji jako soudní znalec v oboru neurochirurgie a spondylochirurgie. Po ukončení aktivní služby v AČR jsem začal pracovat vedle pedagogické činnosti na 1. LF UK i jako pedagog (učitel anatomie obratlovců) na České zemědělské univerzitě v Praze- Suchdole, kde jsem vystudoval dva magisterské obory na Fakultě životního prostředí a Fakultě lesnické a dřevařské, kde dosud pedagogicky působím. Jsem autorem cekem 50 vědeckých publikací s medicínskou a asi 40 publikací s přírodovědeckou tématikou. Absolvoval jsem řadu zahraničních stáží ve Švýcarsku, USA, Německu a Francii.

MUDr. – Fakulta všeobecného lékařství UK Praha (1989)
specializace chirurgie 1. stupeň (1992)
specializace neurochirurgie 2. stupeň (1997)
CSc. – 1. Lékařská fakulta UK Praha, obor chirurgie, téma kandidátské disertační práce „Chirurgické řešení malformací zadního mozku. Metodiky paralelního měření a monitororvání tlaku likvoru“ (2001)
Bc. – Fakulta lesnická a dřevařská ČZU Praha, obor Provoz a řízení myslivosti, téma bakalářské práce „Biologie druhů tribu Cychrini Laporte de Castelnau, 1834 (Coleoptera, Carabidae) a jejich rozšíření v palearktické oblasti“ (2011)
Ing. – Fakulta životního prostředí ČZU Praha, obor Ochrana přírody, téma diplomové práce „Kritický náhled na současnou infragenerickou systematiku rodu krajník (Calosoma, Carabini, Carabidae)“ (2013)
Ph.D. – Fakulta lesnická a dřevařská ČZU Praha, Katedra myslivosti a lesnické zoologie, téma doktorské disertační práce „Zohledňování morfologických rozdílů stavby aedeagu v taxonomii vybraných rodů střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae)“ (2017)

© 2021
Neurochirurgická
a neuroonkologická
klinika ÚVN