Prof. MUDr. Vladiír Beneš, DrSc.

Prof. MUDr. Vladiír Beneš, DrSc.

Přednosta Ústavu klinických neurooborů

Narodil jsem se v roce 1953 v Praze, po promoci v oboru Všeobecné lékařství v roce 1978 jsem nejprve působil na neurochirurgickém oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kde jsem se v roce 1996 stal přednostou oddělení. V roce 1997 jsem převzal post přednosty neurochirurgické kliniky 1. LF UK a ÚVN v Praze po profesoru Zvěřinovi. V letech 1988-1989 jsem absolvoval stipendijní pobyt v Barrow Neurological Institute, Phoenix, Arizona.

Kromě klinické medicíny jsem se vždy věnoval výzkumu v oblasti neurochirurgie, jsem autorem nebo spoluautorem více než 220 publikací, 350 abstrakt, řešitelem devíti grantů IGA MZ (cena ministra 2005), spoluřešitelem 13 grantů. V roce 1987 jsem obhájil kandidátská práci (Experimentální poranění míchy), v roce 1993 habilitační práci (Chirurgie mozkových aneuryzmat) a v roce 1998 doktorskou práci (Arteriovenózní malformace mozku). V roce 2002 jsem byl jmenován profesorem neurochirurgie (Chirurgické a intervenční léčení ischemie mozku).

Jsem členem mnoha českých i mezinárodních odborných společností včetně České neurochirurgické společnosti, kde jsem od roku 2002 do roku 2018 působil jako předseda společnosti. Dále jsem členem České neurologické společnosti, České spondylochirurgické společnosti, Evropské asociace neurochirurgických společností, kde jsem od roku 2011 působil jako prezident, Training Committee a Administrative Council EANS od roku 1994, resp. od roku 1999, 2003-2007 viceprezident asociace, od 2007 předseda Training Committee EANS, člen European Skull Base Society, od 2001 Executive Committee, od 2005 president elect a 2007-2009 president ESBS, člen American Association of Neurological Surgeons a Congress of Neurological Surgeons.

Dále jsem členem redakce časopisů Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (od roku 2001), Bolest (od 1998), Acta Neurochirurgica (od 2003), Central European Neurosurgery (od 2005), Advances and Technical Standards in Neurosurgery (od 2007), Neurosurgery (od 2008) a World Neurosurgery (od 2009).

© 2021
Neurochirurgická
a neuroonkologická
klinika ÚVN