Nádory mozečku a mozkového kmene

Nádory mozečku a mozkového kmene představují speciální skupinu nádorů, která je charakterizovaná svým typickým umístněním uvnitř lebky. Mezi nejčastější příznaky patří bolest hlavy, nejistota při chůzi a porucha hybnosti/citlivosti končetin či obličejových svalů.

Pokud máte nádor mozečku anebo mozkového kmene, operace není vždy nutná a nejvhodnější postup léčby je závislý na mnoha okolnostech. Je však vždy důležité, aby Vás viděl neurochirurg.

 

Kde se mozeček a mozkový kmen nachází a k čemu slouží?

Mozeček a mozkový kmen jsou části mozku, které se nachází v odděleném prostoru v zadní části lebky (zadní jáma lební). Mozeček se svou funkcí podílí na řízení a koordinaci pohybů. Mozkový kmen zodpovídá za řízení základnách funkcí těla, jako je dýchání, srdeční frekvence, krevní tlak, polykání, hybnost a citlivost končetin i obličeje.

 

Jak se nádory mozečku a mozkového kmene projevují?

Nádory mozečku a mozkového kmene se klinicky projevují hlavně tím, že narušují jejich normální funkci a v některých případech dále blokují proudění mozkomíšního moku (tekutina obklopující mozek a míchu).

Na nádor můžeme usuzovat z toho, že se u Vás objevily tyto příznaky:

 • bolest hlavy,
 • nestabilita chůze,
 • „motání“ hlavy,
 • nepřesnost v pohybu končetin (ataxie),
 • nevolnost a zvracení,
 • potíže se zrakem a hybností očí,
 • slabost obličejových svalů anebo snížená citlivost obličeje,
 • potíže s polykáním,
 • slabost anebo snížená citlivost končetin.

Samostatnou skupinu tvoří nálezy náhodné, kdy se u Vás nádor nemusí projevit vůbec a grafické vyšetření Vám bylo provedeno z jiné příčiny.

 

Jaké typy nádorů zde nejčastěji nacházíme?

V oblasti mozečku a mozkového kmene můžeme najít různé typy nádorů. Patří mezi ně nádory zcela nezhoubné, které Vás nebudou ohrožovat na životě ani na zdraví, ale i nádory zhoubné, které nemají až tak příznivou prognózu. V oblasti mozkového kmene se zdaleka nejčastěji vyskytují tzv „gliomy mozkového kmene“ (pro zájemce viz odkaz). Nejčastějším nádorem v oblasti mozečku je u dospělých „metastáza“, můžeme zde ale najít i další typy jako je „hemangioblastom“ či „pilocytický astrocytom“ (pro zájemce viz odkaz).

 

Jaká vyšetření potřebujete?

Před první návštěvou u nás na neurochirurgii je vhodné absolvovat:

 • vyšetření u neurologa,
 • magnetickou rezonanci mozku.

V případě že jste již onkologicky léčen/léčena, bude potřebné sebou přinést i aktuální zprávu od ošetřujícího onkologa, který by měl doplnit i celotělové CT vyšetření k určení stádia pokročilosti a rozsahu základního onemocnění.

Jak léčíme?

Přesný léčebný postup vždy „ušijeme na míru“ a závislý od konkrétního typu nádoru, jeho přesné lokalizace a od Vašeho celkového zdravotního stavu.

Obecně je přesná lokalizace důležitá takto:

 • známe podskupinu nádorů, které se nachází v bezpečné oblasti mozku a dokážeme je celé odstranit chirurgicky,

 

 • známe ale i nádory, u kterých by chirurgické odstranění bylo příliš rizikové, protože přímo prorůstají do životně důležitých oblastí mozkového kmene.

 

K určení konkrétního typu nádoru, které by nám mohlo pomoct v rozhodnutí o dalším postupu, můžeme v některých případech doporučit odběr malého množství nádorové tkáně, tzv. „biopsie“ (viz. samostatná kapitola).

Může se stát, že u Vás operace nebude potřebná a budeme se snažit o zpomalování nádorového růstu jinak než chirurgickou cestou. Nejčastější léčbou bývá v tomto případě klasické ozáření během několika sezení, v některých případech doplníme chemoterapii anebo velmi cílené ozáření na speciálním přístroji (Cyberknife, Gama nůž). Tato léčba neprobíhá u nás na neurochirurgii, ale věnují se jí kolegové v jiných specializovaných centrech (krom Cyberknife který bude u nás uveden do provozu na podzim 2021). My pro Vás ale další péči samozřejmě domluvíme.

Operační léčba je vhodná, pokud máte druh nádoru, který se nachází v bezpečné oblasti a celkový stav je dle Vašich ošetřujících lékařů stabilizovaný.

 

Operace

Operace probíhá v celkové anestezii  s využitím nejmodernějšího navigačního systému a mikroskopu. Kožní řez vedeme v zadní částí lebky. Pro Vaši vetší bezpečnost a za účelem snížení rizika pooperační infekční komplikace jsme bohužel nuceni část vlasů v okolí kožního řezu vyholit. Holíme však vždy pouze minimální možné množství vlasů.

Během operačního výkonu se snažíme odstranit maximální možné množství nádoru tak, abychom co nejméně ohrozili normální fungování nervových struktur a tak v některých případech raději ponecháme zbytek nádoru, než bychom Vás vystavili příliš vysokému riziku. Za tímto účelem taky v některých speciálních případech používáme „peroperační elektrofyziologické monitorování“ (viz samostatná kapitola).

Po operaci obvykle strávíte jeden až dva dny na jednotce intenzivní péče. Samozřejmostí je, že po výkonu provedeme kontrolní grafické vyšetření (CT anebo magnetickou rezonanci).

Mezi možné komplikace patří potíže s hojením operační rány, jako je únik mozkomíšního moku (tzv. likvorea), možný je i výskyt pooperační infekce. Zpravidla si tyto komplikace vyžadují individuální přístup a odborné posouzení lékařem buďto ještě během hospitalizace anebo během následné ambulantní kontroly. V některých případech může dojít k pooperačnímu zhoršení klinických potíží.

Samostatným problémem může být blokace proudění mozkomíšního moku nádorem a rozvoj hydrocefalu. V tomto případě může být potřebné provést některou ze speciálních drenážních operací (popsáno blíže v kap. „Hydrocefalus“).

 

Jaké probíhá další léčení?

Po operaci k nám budete docházet na pravidelné kontroly na neurochirurgii, při kterých podstoupíte magnetickou rezonanci mozku. Nicméně, v některých případech bude potřebná ještě další specializovaná onkologická péče, kterou Vám samozřejmě domluvíme.

 

Pro nadšené zájemce trochu víc – nevím jestli tam chcete?

Gliomy mozkového kmene

Gliomy jsou obecně nádory, které vyrůstají z mozkové tkáně a tvoří širokou a rozmanitou skupinu. Patří mezi ně nádory nezhoubné, ale i vysoce zhoubné, které mají velmi špatnou prognózu (tzv. „stupeň agresivity“ nádoru se značí čísly 1 až 4;  1 znamená nádor zcela nezhoubný, 4 naopak vysoce agresivní). Gliomy mozkového kmene tvoří velmi speciální podskupinu, která je charakterizovaná svou lokalizací přímo v mozkovém kmeni. Rozeznáváme 2 základní typy dle charakteru růstu:

 • typ fokální, kdy je nádor jasně ohraničený od okolní mozkové tkáně – často rostou pomalu a můžou být vhodné k chirurgické léčbě

 

 • typ difuzně rostoucí, kdy jednotlivé nádorové buňky prorůstají mezi buňky mozkového kmene – tyto obecně patří do skupiny zhoubných nádorů a postihují zejména určitou část mozkového kmene, chirurgická léčba samotného nádoru zde zpravidla možná není

 

Gliomy mozkového kmene se nejčastěji vyskytují u dětí ve věku 5-10 let, v dospělosti bývají spíše vzácností. Příčina vzniku nádoru se nám ve většině případů nepodaří objasnit. Výjimku tvoří některé vzácné genetické syndromy, u kterých může být riziko vzniku gliomu mozkového kmene zvýšené.

 

Gliomy mozkového kmene se klinicky prezentují hlavně tím, že narušují normální funkci mozkového kmene a v některých případech blokují proudění mozkomíšního moku. Mezi běžné příznaky patří: potíže se zrakem a hybností očí, slabost obličejových svalů anebo snížená citlivost obličeje, potíže s polykáním, slabost anebo snížená citlivost končetin, bolest hlavy, nestabilita chůze, nevolnost a zvracení.

 

Diagnostiku gliomů mozkového kmene provádíme na základě magnetické rezonance mozku, která je schopna určit přesnou lokalizaci a charakter nádorového růstu. K upřesnění diagnózy a navržení dalšího léčebného postupu, provádíme v některých případech odběr malého množství nádorové tkáně, tzv. „biopsie“.

 

Léčebný postup u gliomů mozkového kmene volíme v závislosti od konkrétního typu nádoru a jeho lokalizace. Existuje podskupina nezhoubných nádorů, které jsou lokalizovány v relativně bezpečné oblasti, a jejich kompletní odstranění by pro Vás znamenalo vyléčení. Větší část případů nicméně tvoří nádory, které se chovají agresivně, a jejich kompletní chirurgické odstranění nejsme schopni docílit vzhledem k přímému prorůstání do životně důležitých oblastí mozkového kmene. V tomto případě je cílem naší léčby snaha o zpomalení nádorového růstu jinak než chirurgickou cestou. Nejčastější léčbou první volby bývá v tomto případě klasické ozáření během několika sezení, v některých případech doplněné o chemoterapii. Samostatným problémem může být blokace proudění mozkomíšního moku nádorem a rozvoj hydrocefalu. V tomto případě může být potřebné provést některou ze speciálních drenážních operací (popsáno blíže v kap. „Hydrocefalus“).

 

Mozkové metastázy

Mozkové metastázy jsou sekundární – druhotné nádory mozku, jejichž původem jsou nádory jinde v těle. Nejčastěji do mozku metastazují karcinom plic, karcinom prsu, a dále zhoubný melanom. Léčbu vždy volíme dle charakteru primárního onemocnění a Vašeho celkového stavu při zjištěné mozkové metastáze. Operaci můžeme nabídnout, pokud jste v dobrém stavu, s prognózou delší než 6 měsíců vzhledem k základnímu onemocnění a pokud možno maximálně 2 metastázami. Pokud je přítomno více metastáz, doporučíme Vám v prvním řadě ozáření (buďto gamanůž nebo celkové ozáření mozku). Léčba nekončí naší operací, vždy je nutno léčit primární nádorové onemocnění ošetřujícím onkologem.

 

Pilocytický astrocytom  

Jde o nádor postihující především děti a mladší populaci. Je nezhoubný. Nejčastěji roste v mozečku a optickém nervu, ale může se vyskytovat kdekoli. Nejúčinnější léčbou je operace, prognóza je dobrá i v případech, kdy není nádor odstraněn celý.

Hemangioblastom

Hemangioblastom je benigní tumor s převažujícím výskytem v centrální nervové soustavě a vůbec nejčastěji v mozečku. Jedná se o tumor poměrně vzácný. Zajímavé je, že se u cca 20% nemocných vyskytuje ve spojitosti s von Hippel-Lindauovou chorobou (dědičné onemocnění, spojeno s výskytem vícečetných nádorů centrální nervové soustavy a cyst na vnitřních orgánech).  Léčbou první volby je operační řešení.

 

Odkazy

Wikipedie

Wikipedia

Neurosurg

© 2021
Neurochirurgická
a neuroonkologická
klinika ÚVN